Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľ: OZ Pre podnikateľov

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto VOP upravujú zmluvný vzťah a podmienky používania internetovej aplikácie „Q-invoice“ (ďalej len „aplikácia“), ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ na internetovej doméne www.q-invoice.sk (ďalej len „internetová stránka“).
1.2. Užívateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o využívanie aplikácie formou vyplnenia registračného formulára a zároveň súhlasila s VOP.
1.3. Užívateľským účtom sa rozumie prístup do aplikácie prostredníctvom prístupových údajov a previazaných s údajmi o Užívateľovi.
1.4. Aplikácia umožňuje vytváranie faktúr prostredníctvom webového alebo mobilného rozhrania a Užívateľ má možnosť faktúry vystavovať a spravovať, vrátane informácií o odberateľoch a evidencii úhrad. Aplikácia môže obsahovať rôzne doplnkové služby.
1.5. Službou sa rozumie rozsah prístupu do aplikácie alebo k doplnkovým službám, pričom rozsah je definovaný v cenníku.
1.6. Tieto VOP sú vydávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia vyššie uvedeným zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.7. Prevádzkovateľ poskytuje prístup do aplikácie za odplatu v zmysle platného a zverejneného cenníka na internetovej stránke, pričom si vyhradzuje právo poskytovať prístup do aplikácie bezodplatne alebo za zvýhodnených podmienok jednotlivým Užívateľom.
1.8. Vyplnením registračného formulára na internetovej stránke a vyjadrením súhlasu s týmito VOP sa medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvára Zmluva o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva“) na dobu neurčitú a zaniká zrušením registrácie Užívateľa, a to aj z rozhodnutia Užívateľa aj z rozhodnutia Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Užívateľa, ak Užívateľ:
1.8.1.1. poruší VOP,
1.8.1.2. neuhradí dohodnutú odplatu v zmysle bodu 1.5. VOP,
1.8.1.3. využíva aplikáciu za iným účelom ako je uvedené v týchto VOP,
1.8.1.4. úmyselne poškodzuje aplikáciu

2. Registrácia a platba za využívanie aplikácie
2.1. Prevádzkovateľ umožní komukoľvek, kto prejaví záujem vyplnením registračného formulára na internetovej stránke a vyjadrením súhlasu s týmito VOP, prístup do aplikácie. Prístup môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený úhradou sumy za využívanie služby. Po vyplnení registračného formulára, odsúhlasení VOP a úhradou za službu Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi prístupové údaje do aplikácie.
2.2. Užívateľ je povinný v registračnom formulári vyplniť úplne a pravdivé identifikačné údaje a tieto údaje pravidelne udržiavať aktualizované. Za správnosť, aktuálnosť a úplnosť údajov zodpovedá Užívateľ. Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za vzniknutú škodu spôsobenú uvedením nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných identifikačných údajov.
2.3. Užívateľ súhlasí s elektronickým doručovaním všetkých písomností a informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie písomností alebo informácií do e-mailovej schránky Užívateľa, pokiaľ je toto nedoručenie spôsobené prekážkou na strane Užívateľa.
2.4. Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť poskytovanie služby a odstrániť informáciu o registrácii odoslanej prostredníctvom registračného formulára, pokiaľ sú v registračnom formulári uvedené zjavne neúplné a/alebo nesprávne údaje.
2.5. Užívateľ nie je oprávnený previesť svoj užívateľský účet na tretiu osobu a musí dbať na ochranu svojich prístupových údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím prístupových údajov treťou osobou bez ohľadu na spôsob získania týchto prístupových údajov.
2.6. Prevádzkovateľ má právo vyžadovať od Užívateľa za aktiváciu služby úhradu sumy v zmysle platného cenníka.
2.7. V prípade zmeny sumy za službu alebo zmeny rozsahu poskytovanej služby je Prevádzkovateľ povinný rešpektovať sumu a rozsah služby, ktorá bola platná v čase uzatvorenia zmluvy s Užívateľom, maximálne však po dobu Užívateľom predplateného obdobia, definovaného cenníkom.
2.8. Užívateľ hradí poplatok za službu na základe faktúry (účtovného a daňového dokladu) vystavenej Prevádzkovateľom.

3. Ochrana osobných údajov
3.1. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje pre účely poskytovania prístupu do aplikácie a pre užívanie akýchkoľvek služieb prevádzkovaných Prevádzkovateľom. Súhlasom s týmito VOP Užívateľ zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi výslovný a časovo neobmedzený súhlas so získavaním, správou a spracovávaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v rozsahu potrebnom pre využívanie aplikácie.
3.2. Užívateľ súhlasí, že sú mu známe jeho práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a údaje poskytuje dobrovoľne.
3.3. Užívateľ môže súhlas s poskytnutím osobných údajov kedykoľvek odvolať, Prevádzkovateľ je však v tomto prípade oprávnený ukončiť poskytovanie služby bez náhrady škody, ktorá by týmto Užívateľovi vznikla.
3.4. Užívateľ alebo iná osoba, ktorá sa nachádza na internetovej stránke Prevádzkovateľa súhlasí s používaním súborov cookies. Cookies sa ukladajú na strane Užívateľa alebo inej osoby ako krátke textové súbory a slúžia na rozlíšenie osôb. Navštívením internetovej stránky Prevádzkovateľa osoby vyjadrujú súhlas s týmito VOP a tiež súhlas s používaním cookies v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií.

4. Práva a povinnosti Užívateľa
4.1. Užívateľ je povinný službu využívať v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito VOP a platným cenníkom.
4.2. Užívateľ má právo využívať službu až po jej uhradení. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ rozhodne udeliť Užívateľovi možnosť využívať službu bezplatne, vzniká právo využívať službu rozhodnutím Prevádzkovateľa.
4.3. Užívateľ má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa okrem prípadu, ak je zodpovednosť v zmysle týchto VOP vylúčená.
4.4. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o zistení, že hrozí zásah do práv Užívateľa, Prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb a realizovať všetky úkony na odvrátenie tejto hrozby.
4.5. Užívateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie akýchkoľvek údajov, ktoré o ňom a jeho aktivite (vrátane dát umiestnených v databázach alebo na dátovom úložisku) Prevádzkovateľ uchováva. Prevádzkovateľ musí túto žiadosť vykonať bezodkladne a bez poplatkov. Odstránenie údajov môže mať za následok zrušenie zmluvy a nefunkčnosť služby pre Užívateľa.
4.6. Užívateľ je povinný sa zdržať konania, ktoré by malo za následok nefunkčnosť aplikácie. Je povinný tiež dodržiavať morálne zásady a nesmie poškodzovať dobré obchodné meno Prevádzkovateľa a/alebo aplikácie.

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
5.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služby s výnimkou nevyhnutných technických zásahov, o čom musí Užívateľa informovať minimálne 3 dni vopred.
5.2. Za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle bodu 5.1. sa nepovažujú objektívne a neodvrátiteľné dôvody (napr. výpadok internetového pripojenia, výpadok elektrickej energie, živelná pohroma, neočakávaná hardvérová alebo softvérová chyba na serveroch a pod.).
5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľovi užívateľský účet a zakázať prístup k službe, pokiaľ príde k porušeniu VOP alebo má Prevádzkovateľ dôvodné podozrenie na zneužívanie služby alebo porušovanie VOP. Rovnako môže Prevádzkovateľ zamedziť alebo obmedziť využívanie služby, pokiaľ nepríde k úhrade záväzkov Užívateľa voči Prevádzkovateľovi.
5.4. Prevádzkovateľ službu poskytuje v rozsahu a za sumu zverejnenú v cenníku.
5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť sumy alebo rozsah poskytovaných služieb. Tieto zmeny musia byť zverejnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
5.6. Prevádzkovateľ má právo na úhradu dlžnej sumy za poskytovanie prístupu k službe alebo na úhradu škody spôsobenej konaním Užívateľa. Toto právo si ponecháva aj po zániku zmluvného vzťahu.
5.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zverejnenie marketingových textov v automatických správach alebo v inej forme komunikácie, ktorá je zasielaná prostredníctvom aplikácie alebo doplnkových služieb.

6. Prehlásenie Prevádzkovateľa, zodpovednosť za škodu
6.1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť obsahu na internetovej stránke alebo v aplikácii, dbá však na jej pravidelnú aktualizáciu.
6.2. Prevádzkovateľ využíva základné prvky ochrany internetovej stránky a aplikácie. V prípade útoku na obsah alebo databázu aplikácie Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté Užívateľovi alebo tretej strane.
6.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť a nepreberá záruku za správnosť výstupov z aplikácie a nemá povinnosť Užívateľovi nahradiť akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté používaním aplikácie.
6.4. Prevádzkovateľ nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov ani uchovávanie účtovných záznamov a vedenie účtovnej evidencie Užívateľa v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení.
6.5. Prevádzkovateľ neposkytuje služby poradenského charakteru, služby účtovníka, finančného poradcu alebo advokáta a nenesie zodpovednosť za obsah úkonov, ktoré vykoná Užívateľ prostredníctvom aplikácie alebo doplnkových služieb.
6.6. Užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že Prevádzkovateľ je oprávnený vydať akékoľvek informácie alebo dáta orgánom verejnej moci, najmä orgánom činným v trestnom alebo daňovom konaní.

7. Reklamačný poriadok a informácie pre spotrebiteľov
7.1. Užívateľ je oprávnený podať reklamáciu, sťažnosť alebo podnet osobne v sídle Prevádzkovateľa, elektronicky na e-mail feher@q-invoice.sk alebo telefonicky na čísle 0911 258 330
7.2. Cenník služieb je zverejnený na internetovej stránke www.q-invoice.sk. Všetky sumy sú uvádzané vrátane DPH.
7.3. Užívateľ v postavení spotrebiteľa v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Na účely odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo VOP zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia, pričom zmena VOP je platná vždy ku dňu vydania nových VOP a zverejnenia na internetovej stránke.
8.2. Užívateľ môže Prevádzkovateľa požiadať o zrušenie registrácie, ak nesúhlasí so zmenou VOP, najneskôr však do 14 dní odo dňa vstupu zmeny VOP do platnosti.
8.3. Užívateľ aj Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu osobitnou dohodou.
8.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2017