Založenie s.r.o. v roku 2017 – postup, cena, poplatky

M. Sc. Ondrej Mizerák | 13.01.2017

Dnešný článok nadväzuje na články:

Spoločnosť s ručením obmedzeným – definíca spoločnosti, funkcie spoločník a konateľa 

Spoločenská zmluva v s.r.o..- čo musí obsahovať a ako ju správne nastaviť 

Ak hľadáte kompletné informácie na jednom mieste, odporúčame vám stiahnuť nami pripravený ebook: Založenie s.r.o. v roku 2017.

Po tom, čo sa rozhodnete a dohodnete kto bude konateľom, spoločníkom, aké bude obchodné meno vašej s.r.o., aké budú predmety podnikania a výška základného imania – môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti v 7 krokoch: 

1. Podpis spoločenskej zmluvy a príloh k návrhu na zápis spoločnosti do OR

Spoločenskú zmluvu je potrebné podpísať minimálne v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre živnostenský úrad, dva pre obchodný register a jedno vyhotovenie pre archív spoločnosti. Okrem spoločenskej zmluvy je potrebné vypracovať a podpísať nasledovné dokumenty: Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné vypracovať vyhlásenie, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, nakoľko jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vypracuje sa vyhlásenie o tom, že táto právnická osoba má viac ako jedného spoločníka, lebo spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka nemôže byť zakladateľom ďalšej spoločnosti. Ďalej sa prikladajú aj podpisové vzory konateľov spoločnosti. Na týchto dokumentoch sa podpisy účastníkov neoverujú. 

2. Ohlásenie živností na okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania

Spoločenskou zmluvou určení konatelia podpíšu formulár živnostenského úradu, priložia spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu a zaplatia správny poplatok. Vydanie živnostenského osvedčenia trvá v praxi približne 5- 7 pracovných dní. Ako využitím služieb odborníkov a elektronickým podaním viete ušetriť na správnych poplatkoch 57,5 eura sme vám popísali vyššie.

TIP: V súčasnosti existujú aj činnosti, ktoré spoločnosť môže vykonávať bez akéhokoľvek podnikateľského oprávnenia, postačuje ich uviesť v spoločenskej zmluve (napr. poľnohospodárska výroba, prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom).

3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

Nakoľko v zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Uvedené sa obchodnému registru preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Na vydanie takéhoto súhlasu má daňový úrad 5 pracovných dní. Z dôvodu rýchlosti je lepšie toto potvrdenie na daňovom úrade prevziať osobne, nakoľko doručovanie poštou môže predĺžiť obdržanie súhlasu o ďalších pár dní. Je potrebné poznamenať, že podmienka súhlasu daňového úradu sa nevzťahuje na zahraničné osoby. Im postačí ak doložia na obchodný register čestné prehlásenie o tom, že nepotrebujú súhlas správcu dane z dôvodu, že majú pobyt alebo sídlo v zahraničí.

4. Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je výhlasenie správcu vkladu o vložení základného imania. Spravca vkladu pospíše vyhlásenie v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých spoločníkov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky. Postačuje ho vložiť do pokladne spoločnosti. Pokiaľ sa vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad, je potrebné pre jeho ohodnotenie vypracovať znalecký posudok. Treba mať na pamäti, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Avšak, ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie. Správca vkladu dokladá k návrhu do obchodného registra vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a základného imania, jeho podpis sa na tomto vyhlásení nie je potrebné úradne osvedčiť.

5. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s prílohami do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konatelia spoločnosti a ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Prílohou návrhu je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa ak spoločnosť zakladá jedna fyzická alebo právnická osoba, podpisové vzory konateľov, živnostenské osvedčenie, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom s výpisom z listu vlastníctva, súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri, výpis z účtu, všetko v dvoch vyhotoveniach v prípade, ak návrh nepodáva elektronicky ale v tlačenej podobe. Úsporu na notárskych poplatkoch pri využití služieb odborníkov sme spomenuli vyššie.

6. Úhrada súdneho poplatku za zápis s.r.o. do obchodného registra

Pri podaní návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 300 eur, ak sa podáva návrh v tlačenej podobe.

TIP: Pri elektronickom podaní cez M2 Business je súdny poplatok polovičný – teda len 150 euro. Vďaka využitiu našich služieb tak opäť šetríte peniaze na poplatkoch vyberaných štátom, a môžete si dovoliť dať založiť firmu na klúč odborníkom, pričom vy sa môžete venovať príprave na podnikanie.

Treba mať na pamäti, že návrh do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy. Registrový súd má na zápis spoločnosti do obchodného registra dvojdňovú lehotu, v praxi sa bežne táto lehota nedodržiava. Spoločnosť vznikne od okamihu zápisu do obchodného registra.

6. Zápis spoločnosti do obchodného registra a prevzatie výpisu

Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok. 

7. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu

Odo dňa zápisu do obchodného registra máte 30 dní na to aby ste sa zaregistrovali na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, inak Vám hrozí pokuta. Je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, ktoré podpisuje konateľ, a priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky poštou do dvoch týždňov, príp. sa môžete dohodnúť na osobnom prevzatí osvedčenia.

Chcete začať podnikať a založiť firmu bez starostí. Využite službu založenia s.r.o. na kľúč, ktorú od roku 2008 využilo viac ako 1000 spokojných klientov. Hľadáte ešte viac informácií, potom si zadarmo stiahnite ebook založenie s.r.o. v roku 2017.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 980

Naše odporúčania na čo si dať pozor pri začatí podnikania

Po absolvovaní týchto krokov je vaša s.r.o. založená a registrovaná na daňovom úrade – teda môžete začať podnikať. Niektoré druhy biznisu si však vyžadujú aj registráciu spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty. Teda sa budete musieť rozhodnúť či podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu k DPH alebo nie. K tejto téme nájdete veľa článkov v sekcii články a rady na webstránke www.m2b.sk

Zároveň pred spustením podnikania odporúčame, nájsť si kvalitného právnika, ktorý Vám pripraví všetky právne dokumenty, nakoľko neplatenie faktúr je častým javom. Dá sa proti nemu však bojovať podpisom kvalitných zmlúv, preberacích protokolov, preverovaním obchodných partnerov, atď. Samozrejme, každá spoločnosť musí mať kvalitne vedené účtovníctvo. Odporúčame ísť na istotu a využiť referencie svojich známych, prípadne overených firiem, ktoré sa pravidelne vyjadrujú pre média a teda je vysoká pravdepodobnosť ich kvality. V tejto oblasti, ako aj v každej inej – odporúčame uprednostniť kombináciu kvality a ceny, iba pred cenou. Poistenie účtovnej kancelárie by malo byť samozrejmosťou. Je mnoho ďaľších odporúčaní a tipov, ktoré pravidelne publikujeme na našom blogu, alebo facebook profile M2B – veríme, že Vám pomôžu pri rozbehu vášho podnikania.

Veríme, že tento komplexný návod ako založiť s.r.o. Vám pomohol zorientovať sa v celej problematike a pomôže vám správne sa rozhodnúť, koho týmto prvým krokom pri začatí podnikania poveriť. Želáme vám veľa úspechov a v prípade ak oslovíte M2 Business tešíme sa na dlhodobú spoluprácu.

J.s.a. – výhody jednoduchej spoločnosti na akcie a prečo si ju založiť

JUDr. Ján Marônek | 09.01.2017

Od 1.1.2017 je možné na Slovensku založiť novú právnu formu, ktorá je „niečo medzi“ spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou – jednoduchú spoločnosť na akcie – tzv j.s.a.. Založiť jednoduchú spoločnosť na akcie je optimálne v prípade, ak spoločnú firmu zakladaná investor a startupista. Prináša do nášho podnikateľského prostredia právnu istotu pre investorov a jej vytvorenie hodnotíme veľmi kladne. Zároveň sme hrdí, že práve naša spoločnosť spolupracovala na založení historicky prvej j.s.a. na Slovensku. Prečo a kedy sa oplatí nad j.s.a. uvažovať sa dočítate v texte nižšie.

Aké sú hlavné výhody jednoduchej spoločnosti na akcie:

 • Najlepšie a „najpružnejšie“ umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti
 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Výhodou je pružnosť vstupu a výstupu investora, pružnosť rozhodovania, disponovania s akciami (napr. financovanie start-upov, „pružný“ vzťah investor vs. majiteľ, atď.)
 • Výhodou sú aj zamestnanecké akcie = mnohé firmy chcú motivovať zamestnancov akciami (napr. veľká fluktuácia v IT sektore)
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eur/mesiac)
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Možný predaj JAS pri ukončení činnosti (napr. po úspešnom audite spoločnosti spravidla predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri (avšak jedná sa o zaknihované akcie na meno s povinnosťou ich registrácie v CDCP)
 • Nízka kapitálová náročnosť, postačuje základné imanie vo výške 1,- eura
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ
 • Existujúci právny rámec pre uzatvorenie akcionárskej dohody (to je síce možné i teraz, avšak bez právneho rámca, pretože niektoré súdy ich môžu akceptovať, iné zasa nie. Práve právny rámec v podobe konkrétnych ustanovení „dáva“ právnu istotu)
 • Neexistencia dozornej rady (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán s nutnosťou obsadenia 3 osôb)
 • JAS môže založiť aj len jedna osoba ( de facto jedna osoba môže byť aj akcionárom, aj štatutárom podobne ako v „eseročke“, pri „klasickej akciovke“ je obmedzenie v podobe minimálne dvoch zakladateľov v postavení fyzických osôb, alternatívne jednou osobou, tá však musí byť právnickou osobou)
 • Menovitá hodnota akcií bude vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov (väčšia flexibilita, pri „eseročkách a akciovkách“ to zatiaľ nie je možné)
 • Možnosť osobitných práv spojených s vydanými akciami (napr. určenie počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, určenie rozsahu nároku akcionára na podiel zo zisku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, iné)
 • Rozhodnutia sa môžu pri JAS prijímať aj per rollam, teda mimo zasadnutia valného zhromaždenia (napr. bude postačovať, ak sa zašle návrh, a ak sa akcionár nevyjadrí, tak sa má za to, že nesúhlasí)
 • S akciami budú spojené práva, napr. právo pridať sa k prevodu akcií, či právo požadovať prevod akcií (právo „dragu a tagu“)
 • akcionárske dohody sú tajné (napr. nebudú sa zverejňovať v zbierke listín, čo je správne, nakoľko môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)
 • Ak pôjde o start-up, tak aj oslobodenie od daňových licencií na 3 roky (od roku 2018 majú byť však daňové licencie zrušené)

V M2B.sk sme zabezpečili založenie prvej j.s.a. na Slovensku

Referencia spokojného klienta a predsedu predstavenstva historicky prvej j.s.a. na Slovensku Slovenské slávnosti j.s.a. p. Kamila Križana

 

Chcete vedieť viac o jednoduchej akciovej spoločnosti? Zavolajte nám na tel. čísle: 0221 029 980 a dohodnite si konzultáciu. Prípadne čítajte stránku: Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie. Naša spoločnosť spolupracovala na založení historicky prvej j. s. a. na Slovensku. Ak ju chcete založiť aj vy, ste na správnej adrese.

Založenie akciovej spoločnosti v roku 2017 – postup, cena, poplatky

M. Sc. Ondrej Mizerák | 13.01.2017

Článok založenie akciovej spoločnosti nadväzuje na články:

Akciová spoločnosť – jej definícia, vysvetlenie pojmov predstavenstvo, akcie, dozorná rada

Zakladateľská listina akciovej spoločnosti

Ak hľadáte kompletné informácie na jednom mieste, odporúčame vám stiahnuť nami pripravený ebook: Založenie akciovej spoločnosti v roku 2017.  


Po tom, čo sa rozhodnete a dohodnete kto bude v predstavenstve spoločnosti, aké bude mať vaša akciová spoločnosť meno, predmety podnikania, sídlo a výšku základného imania – môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti. To prebieha v týchto 6 krokoch:

1. Príprava dokumentov

Prvým krokom v procese založenia akciovej spoločnosti je spísanie zakladateľskej listiny (zakladateľskej zmluvy) vo forme notárskej zápisnice. Spolu so zakladateľskou listinou treba vyhotoviť aj ďalšie dokumenty, a to: podpisový vzor členov predstavenstva, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas so sídlom/(pod)nájomnú zmluvu.

2. Vydanie živnostenských listov

Po prevzatí osvedčeného odpisu notárskej zápisnice od notára nasleduje etapa ohlásenia živností na okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania príslušnom podľa sídla akciovej spoločnosti (pokiaľ ako predmety činnosti sa navrhujú zapísať do obchodného registra živnosti). Prílohou  vyplneného tlačiva – ohlásenia živností je osvedčený odpis notárskej zápisnice v jednom vyhotovení, prípadne ďalšie prílohy na preukázanie odbornej spôsobilosti pri viazaných/remeselných živnostiach. Taktiež je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 5,- EUR za každú voľnú živnosť, resp. 15,- EUR za každú viazanú/remeselnú živnosť. Živnostenský úrad má lehotu 5 pracovných dní na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

TIP: Pri podávaní ohlásenia živností pomocou zaručeného elektronického podpisu sa správny poplatok za voľné živnosti neplatí, resp. je znížený z 15,- EUR na 7,50 EUR za každú viazanú/remeselnú živnosť. Založili sme už viac ako 1000 spoločností a priemerne má jedna s. r. o. 10 voľných živností a 1 viazanú živnosť. Využitím našich služieb môžete len na správnych poplatkoch ušetriť 10 x 5,- EUR = 50,- EUR za voľné živností a 1 x 7,5 EUR za viazané/remeselné živnosti, teda spolu 57,5 EUR.

3.  Splatenie základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je výhlasenie správcu vkladu o splatení základného imania. Spravca vkladu podpíše vyhlásenie, v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých akcionárov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky. Postačuje ho vložiť do pokladne.

TIP: Ak chcete disponovať akciovou spoločnosťou rýchlo a chcete sa vyhnúť jej náročnému zakladaniu, využite našu ponuku ready made akciových spoločnosti, ktoré majú riadne splatené základné imanie, pridelené IČO, DIČ a sú pripravené na okamžitý predaj. Viac o službe predaja ready made firiem sa dočítate tu

4.   Sídlo akciovej spoločnosti

Paralelne s ohlásením živností treba zabezpečiť aj podpísanie listiny preukazujúcej vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Súhlas správcu dane (daňového úradu) so založením akciovej spoločnosti sa nevyžaduje, v čom sa akciová spoločnosť líši od s. r. o..

Pred podaním návrhu do obchodného registra je potrebné zabezpečiť príslušné dokumenty v potrebnom počte (pozri nižšie) vyhotovením osvedčených fotokópií dokumentov.

5. Podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra

Posledným krokom je vyplnenie a podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra na príslušnom tlačive, ku ktorému sa prikladajú nasledovné prílohy:

 1. Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) vo forme notárskej zápisnice, ktorej súčasťou sú stanovy (osvedčený odpis) – 2x
 2. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – 2x
 3. Podpisový vzor predsedu/ člena(-ov) predstavenstva – 1x
 4. Súhlas so zriadením sídla/nájomná zmluva – 2x
 5. Vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania – 2x
 6. Výpis z listu vlastníctva – 2x (stačí z www.katasterportal.sk)

Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva, pričom ich podpisy musia byť úradne osvedčené.

Súčasne s podaním návrhu do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 750,- EUR kolkovými známkami, ktorých vrchnú časť treba nalepiť na prvú stranu návrhu. V prípade úplného podania obchodný register vykoná zápis akciovej spoločnosti v lehote 2 pracovných dní po podaní návrhu.

TIP ako ušetriť: Pri elektronickom podaní cez našu spoločnosť M2 Business s.r.o. je súdny poplatok polovičný – teda len 375,- EUR. Vďaka využitiu našich služieb tak šetríte peniaze na poplatkoch vyberaných štátom a môžete si dovoliť dať založiť a. s. odborníkom, pričom vy sa venujete príprave na podnikanie.

Zápisom do obchodného registra vznikne akciová spoločnosť. Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok. 

6. Žiadosť o registráciu k dani z príjmov

V lehote do 30 dní od vzniku spoločnosti (zápisu do obchodného registra) treba podať žiadosť o registráciu k dani z príjmov právnickej osoby na príslušnom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.financnasprava.sk. K tlačivu je potrebné priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra a podpísať predsedom predstavenstva. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky do dvoch týždňov alebo sa na prevzatí osvedčenia dohodnete osobne.

Chcete začať podnikať a založiť akciovú spoločnosť bez starostí? Využite službu založenia akciovej spoločnosti za 1.499€. Hľadáte ešte viac informácií, potom si zadarmo stiahnite ebook Založenie a. s. v roku 2017.