3Dtitulka_e-book_M2Business_ZalozenieAS_09jan2017_WEB1

Založenie akciovej spoločnosti v roku 2017 – postup, cena, poplatky

M. Sc. Ondrej Mizerák | 13.01.2017

Článok založenie akciovej spoločnosti nadväzuje na články:

Akciová spoločnosť – jej definícia, vysvetlenie pojmov predstavenstvo, akcie, dozorná rada

Zakladateľská listina akciovej spoločnosti

Ak hľadáte kompletné informácie na jednom mieste, odporúčame vám stiahnuť nami pripravený ebook: Založenie akciovej spoločnosti v roku 2017.  


Po tom, čo sa rozhodnete a dohodnete kto bude v predstavenstve spoločnosti, aké bude mať vaša akciová spoločnosť meno, predmety podnikania, sídlo a výšku základného imania – môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti. To prebieha v týchto 6 krokoch:

1. Príprava dokumentov

Prvým krokom v procese založenia akciovej spoločnosti je spísanie zakladateľskej listiny (zakladateľskej zmluvy) vo forme notárskej zápisnice. Spolu so zakladateľskou listinou treba vyhotoviť aj ďalšie dokumenty, a to: podpisový vzor členov predstavenstva, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas so sídlom/(pod)nájomnú zmluvu.

2. Vydanie živnostenských listov

Po prevzatí osvedčeného odpisu notárskej zápisnice od notára nasleduje etapa ohlásenia živností na okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania príslušnom podľa sídla akciovej spoločnosti (pokiaľ ako predmety činnosti sa navrhujú zapísať do obchodného registra živnosti). Prílohou  vyplneného tlačiva – ohlásenia živností je osvedčený odpis notárskej zápisnice v jednom vyhotovení, prípadne ďalšie prílohy na preukázanie odbornej spôsobilosti pri viazaných/remeselných živnostiach. Taktiež je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 5,- EUR za každú voľnú živnosť, resp. 15,- EUR za každú viazanú/remeselnú živnosť. Živnostenský úrad má lehotu 5 pracovných dní na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

TIP: Pri podávaní ohlásenia živností pomocou zaručeného elektronického podpisu sa správny poplatok za voľné živnosti neplatí, resp. je znížený z 15,- EUR na 7,50 EUR za každú viazanú/remeselnú živnosť. Založili sme už viac ako 1000 spoločností a priemerne má jedna s. r. o. 10 voľných živností a 1 viazanú živnosť. Využitím našich služieb môžete len na správnych poplatkoch ušetriť 10 x 5,- EUR = 50,- EUR za voľné živností a 1 x 7,5 EUR za viazané/remeselné živnosti, teda spolu 57,5 EUR.

3.  Splatenie základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je výhlasenie správcu vkladu o splatení základného imania. Spravca vkladu podpíše vyhlásenie, v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých akcionárov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky. Postačuje ho vložiť do pokladne.

TIP: Ak chcete disponovať akciovou spoločnosťou rýchlo a chcete sa vyhnúť jej náročnému zakladaniu, využite našu ponuku ready made akciových spoločnosti, ktoré majú riadne splatené základné imanie, pridelené IČO, DIČ a sú pripravené na okamžitý predaj. Viac o službe predaja ready made firiem sa dočítate tu

4.   Sídlo akciovej spoločnosti

Paralelne s ohlásením živností treba zabezpečiť aj podpísanie listiny preukazujúcej vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Súhlas správcu dane (daňového úradu) so založením akciovej spoločnosti sa nevyžaduje, v čom sa akciová spoločnosť líši od s. r. o..

Pred podaním návrhu do obchodného registra je potrebné zabezpečiť príslušné dokumenty v potrebnom počte (pozri nižšie) vyhotovením osvedčených fotokópií dokumentov.

5. Podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra

Posledným krokom je vyplnenie a podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra na príslušnom tlačive, ku ktorému sa prikladajú nasledovné prílohy:

  1. Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) vo forme notárskej zápisnice, ktorej súčasťou sú stanovy (osvedčený odpis) – 2x
  2. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – 2x
  3. Podpisový vzor predsedu/ člena(-ov) predstavenstva – 1x
  4. Súhlas so zriadením sídla/nájomná zmluva – 2x
  5. Vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania – 2x
  6. Výpis z listu vlastníctva – 2x (stačí z www.katasterportal.sk)

Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva, pričom ich podpisy musia byť úradne osvedčené.

Súčasne s podaním návrhu do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 750,- EUR kolkovými známkami, ktorých vrchnú časť treba nalepiť na prvú stranu návrhu. V prípade úplného podania obchodný register vykoná zápis akciovej spoločnosti v lehote 2 pracovných dní po podaní návrhu.

TIP ako ušetriť: Pri elektronickom podaní cez našu spoločnosť M2 Business s.r.o. je súdny poplatok polovičný – teda len 375,- EUR. Vďaka využitiu našich služieb tak šetríte peniaze na poplatkoch vyberaných štátom a môžete si dovoliť dať založiť a. s. odborníkom, pričom vy sa venujete príprave na podnikanie.

Zápisom do obchodného registra vznikne akciová spoločnosť. Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok. 

6. Žiadosť o registráciu k dani z príjmov

V lehote do 30 dní od vzniku spoločnosti (zápisu do obchodného registra) treba podať žiadosť o registráciu k dani z príjmov právnickej osoby na príslušnom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.financnasprava.sk. K tlačivu je potrebné priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra a podpísať predsedom predstavenstva. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky do dvoch týždňov alebo sa na prevzatí osvedčenia dohodnete osobne.

Chcete začať podnikať a založiť akciovú spoločnosť bez starostí? Využite službu založenia akciovej spoločnosti za 1.499€. Hľadáte ešte viac informácií, potom si zadarmo stiahnite ebook Založenie a. s. v roku 2017. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *